MST

Sinds 1 november 2016 hebben wij een samenwerkingsverband met het MST. Zo verzorgen wij de klinische werkzaamheden binnen het MST vanuit de praktijk en kunnen specialisten ons in consult vragen bij de spreekuren in het MST. 

Ouder-Kind-Zorg (OKZ) in de eerste lijn

Binnen Gezondheidscentrum Oosterpoort vindt  4 keer per jaar het OKZ overleg plaats. In dit multidisciplinair overleg worden actuele thema’s voor de eerstelijnszorg ten aanzien van ouder en kind  besproken, worden ervaringen rondom behandel- en onderzoeksmethodes uitgewisseld en vindt er intervisie plaats over kinderen die door meerdere disciplines worden behandeld. De verschillende disciplines weten van elkaar welke zorg zij kunnen bieden, zodat eventuele doorverwijzing op een effectieve manier plaats vindt. Als een kind door verschillende disciplines wordt behandeld, wordt de behandeling op elkaar  afgestemd. De achterliggende gedachte hierbij is dat samenwerking (in collegiale sfeer) leidt tot een kwalitatief betere en doelmatige zorgverlening voor ouder en kind.

De disciplines die deelnemen aan het OKZ overleg zijn:

Kinderfysioteam Enschede (kinderfysiotherapie), Plettenburg Dieetadvies (diëtiek), Ergo & ik (kinderergotherapie) en KlinkR logopedie Oosterpoort (logopedie).

Soms vinden we het nodig dat we andere deskundigen bij de beoordeling of de behandeling van uw kind betrekken. We werken daarom o.a. samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtist, kinderpsychologen, podotherapeut, revalidatie-artsen, kinderartsen, (kinder)orthopeden en een kinderneuroloog. Sommige kinderen worden voor hun aandoening regelmatig gezien door gespecialiseerde teams in het MST en/of Roessingh. Onze praktijk heeft nauwe contacten met deze teams in Enschede, de regio en ook in Nederland, bv. de plexusteams in Leiden en Heerlen.

WIJ ORGANISEREN VANUIT DE PRAKTIJK DIVERSE GROEPSACTIVITEITEN:

Een verwijzing is niet nodig

Meld je kind nu aan!

NAAR BOVEN